Project

Algemene uitgangspunten

Onze school is een officiële gesubsidieerde gemeenteschool die jongeren ankerpunten, waarden, attitudes, veiligheid en geborgenheid geeft.
De school eerbiedigt elke filosofische en religieuze opvatting.
Zij is pluralistisch daar zij verschillende opvattingen over mens en maatschappij naast elkaar laat bestaan op basis van wederzijds respect en begrip voor ieders mening en opvatting.
Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van onze schoolcultuur.
De school staat open voor alle kinderen die recht hebben op basisonderwijs.
Alle kinderen worden evenwaardig behandeld, zonder discriminatie.
Zij streeft naar maximale ontwikkelingskansen en naar een optimale ontplooiing van de kinderen, rekening houdend met de aanleg, de mogelijkheden en het milieu van elk individu.

(Geïnteresseerden kunnen schriftelijk een kopie van het integraal pedagogisch project aanvragen  bij de directeur)