Zorgverbreding

Algemeen :

Onze school beseft dat alle kinderen anders zijn, wij willen met dat anders zijn rekening houden, wij willen voor elk kind zorgen.
Onze school zal een klimaat creëren waarin elk kind zich goed voelt en aanvaard weet.
Zij zal zorg dragen voor de eigenheid van het kind.
Zij zal haar onderwijs, in de mate van het mogelijke, afstemmen op de persoonlijkheid van het kind opdat het binnen zijn groep optimale kansen zou krijgen.
Ze heeft aandacht voor de grote verscheidenheid en zal dus werkvormen creëren waarbinnen er plaats is voor de begeleiding van kinderen met problemen.
Om alle kinderen kansen te geven zal men op zoek gaan naar gedifferentieerde werkvormen opdat alle kinderen volgens hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen.

Extra uren zorgverbreding via SES-lestijden :

SES-lestijden zijn lestijden afgaand op de Socio Economische Status.
Om het aantal SES-lestijden te bepalen komen enkel die leerlingen in aanmerking die op basis van achtergrondkenmerken meer kans blijken te maken op ontwikkelings- en leerproblemen (de criteria zijn : diploma van de moeder + thuistaal niet Nederlands + schooltoelage). Dankzij SES-uren wordt aan alle Vlaamse basisscholen de kans geboden via extra lestijden een betere onderwijsaanpak uit te bouwen die meer rekening houdt met de specifieke achtergronden en individuele ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Een blijvend effect van deze initiatieven is dat kinderen zich thuisvoelen in de school en in de klas en dat zij gemotiveerd deelnemen aan de activiteiten.De doelgroep wordt gevormd door kinderen die in het gewoon onderwijs thuishoren, maar die extra aandacht verdienen.

Extra uren zorgverbreding vanuit de lagere school :

Bij dreigende leerproblemen (b.v. wanneer door een kortstondige afwezigheid bepaalde leerstofonderdelen niet ten volle begrepen zijn) worden de lagereschoolkinderen bijgewerkt door een leerkracht van een andere klas tijdens zijn/haar kindvrije uren (b.v. tijdens de turnles).
Kinderen worden bijgewerkt op vraag van de klastitularis of op vraag van de ouders en dit gebeurt steeds in overleg met het schoolteam.
Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de ene leerkracht de andere bijstaat in de klas, b.v. als extra ondersteuning bij groepswerk (teamteaching).
Vanaf schooljaar 2016-2017 werden deze ses-lestijden ook ingezet om meer in kleinere differentiatiegroepen te kunnen werken.