Gedragsregels

Algemeen

Wij streven naar een goede schoolwerking, daarom is het belangrijk dat er met iedereen goede afspraken gemaakt worden.
De lagere school zal in het kader van attitudevorming doorheen het ganse schooljaar specifieke leef- en/of leerhoudingen in de kijker stellen.
Alle leerkrachten besteden hieraan de nodige aandacht tijdens de lessen, op de speelplaats, tijdens uitstappen e.d. zodat de pijlers werkelijk 'leven' bij de kinderen.

Enkele voorbeelden van belangrijke pijlers die aan bod komen :
• Wij doen elkaar geen pijn
• Wij luisteren naar elkaar
• Wij zijn steeds beleefd
• Wij komen op tijd in de rij, na de tweede bel zijn we stil
• Wij maken geen ruzie en laten iedereen meespelen
• Wij dragen zorg voor materiaal en kledij
• Wij zijn eerlijk
• Wij helpen elkaar
• …

Ook zal 1 à 2 keer per schooljaar een vriendenweek in de kijker worden gezet, dit om ruzies en pesterijen zoveel mogelijk te vermijden en om vooral het positieve te beklemtonen.

In de klas
Niemand haalt na de lestijden vergeten materieel op of blijft tijdens de speeltijd in de klas, tenzij in het bijzijn van de leerkracht of uitzonderlijk met uitdrukkelijke toelating.
De leerlingen van de lagere school mogen pas binnenblijven (b.v. wegens verkoudheid ...) als dit in het schoolagenda door de ouders werd gemeld : die kinderen blijven onder toezicht en bevinden zich in de zithoek aan het secretariaat op de eerste verdieping.
Na het belsignaal (speeltijd, einde les) verlaten de kinderen steeds ordelijk, in stilte en onder begeleiding de klas.

Op de speelplaats
De kinderen houden zich aan de afgebakende speelruimte, gebruiken de vuilnisbakken, hebben respect voor de afsluitingen en de beplanting. Op het einde van elke speeltijd wordt in de lagere afdeling tweemaal gebeld met een tussentijd van één minuut. Bij het eerste belsignaal stoppen de kinderen het spel, vormen de rijen. Bij het tweede belsignaal staat iedereen ordelijk en in stilte in de rij.

In de toiletruimte
De kinderen van de lagere school gaan bij voorkeur tijdens de speeltijd naar het toilet.
Na elk toiletbezoek worden de handen gewassen. De toiletruimte is geen speelruimte !
Elke kleuterklas beschikt over een eigen sanitaire voorziening, waar de kinderen naar behoefte gebruik kunnen van maken.

In de eetzaal
Handen wassen alvorens aan tafel te gaan, stil en rustig binnenkomen, goede tafelmanieren, de zitplaats niet verlaten tijdens de maaltijd, zich schikken naar de richtlijnen van de persoon die met het toezicht belast is ... zijn vaste regels.
Aluminiumfolie is zeer schadelijk voor het milieu, daarom vragen wij om een brooddoos te gebruiken. Drank zien we liefst in een drinkbus.
De lagereschoolkinderen kunnen een boterhammendoos van school krijgen. Gelieve deze te naamtekenen op de daardoor voorziene brooddoossticker.Wij vragen met aandrang indien enigszins mogelijk de kleuters die nog niet zindelijk zijn, niet op school te laten eten.

Algemene leefregels voor de leerlingen :

Ik, mijn houding en mijn kledij

Ik heb respect voor anderen.
Ik vecht niet en maak geen ruzie.
Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.
Ik heb eerbied voor het bezit van anderen.
Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten.
Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften.
Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af.
In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren.

Ik gebruik geen make-up of schmink.
Mijn kledij is verzorgd : topjes met spaghettibandjes zijn niet toegelaten (hogere klassen).
Mijn schoeisel is passend : strandslippers, roller- en hakschoenen zijn niet toegelaten.

Ik, gezondheid en hygiëne

Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen.
Ik houd de toiletten netjes.
In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij.
Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee om te wassen.
Ik breng  geen snoep maar alleen gezonde versnaperingen (b.v. een appel) mee.
Ik breng geen bruisende dranken behalve spa mee.
Ik was mijn handen voor het eten.
Ik breng regelmatig een doos vochtige doekjes (kleuter) en/of een doos papieren zakdoekjes (kleuter en lager) mee.
Mijn ouders vullen bij aanvang van een nieuw schooljaar een medische steekkaart in en doen onmiddellijk het nodige als er ‘kriebelbeestjes’ en/of neten zijn opgemerkt.
Bij zonnig weer laat ik me bij geplande buitenactiviteiten thuis al insmeren (kleuters).

Ik en zorg voor het milieu

Ik beperk mijn afval door een brooddoos, een drinkbus en/of een koekendoosje te gebruiken.
Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats.
Ik werk mee aan een nette school.
Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container.
             
Ik en mijn taalgebruik

Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands.
Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw.
De leerkrachten noem ik ‘meester’ of ‘juffrouw’ en de directeur spreek ik aan met ‘mijnheer de directeur’.

Ik en schooltaken

Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen.
Wanneer ik  dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leerkracht.
Dit kan op volgende wijze :
- door een nota van mijn ouders in mijn agenda
- door een briefje van mijn ouders
Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem dagelijks tekenen door mijn ouders.
Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest mee naar school.

Ik en mijn materieel

Ik draag zorg voor mijn kledij en schoolgerei.
Ik kaft mijn schriften en boeken rekening houdend met de klasafspraken.
In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige.
Ik zorg er voor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee  heb, ook voor het zwemmen en de turnles.
Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats.
Mijn fiets staat netjes in de fietsstalling en ik draag zorg voor mijn fluo hesje.
Een  GSM  is op school niet toegelaten, tenzij  uitdrukkelijke toestemming.
Ik bezorg verloren voorwerpen aan de leerkracht.
Ik draag ook zorg voor het materiaal van anderen.
Bij schade of diefstal van een uitgeleende fiets ben ik zelf verantwoordelijk en regel  ik zelf   een correcte oplossing.

Ik en spelen

Ik speel sportief en sluit niemand uit.
Ik respecteer het speelplaatsreglement, zo mag ik enkel eigen speelgoed meebrengen de week voorafgaand aan een vakantie. Zonder toelating  breng ik geen speelgoed mee naar school, ook geen ipods, mp3’s, heelys of rollerschoenen, steps, skateboards e.d.  
In de gangen, klassen en toiletruimtes speel ik niet.
Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat.
Bij het eerste belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan, bij het tweede belsignaal sta ik klaar en bewaar volledige stilte.

Ik en toezicht

Ik kom ‘s morgens niet vroeger dan 8 uur en ‘s middags niet vroeger dan 13 uur op de speelplaats.
Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats  niet zonder de toestemming van de toezichter.
‘s Middags en  ‘s avonds ga ik in de passende rij staan.
Wanneer ik 10 minuten na de laatste lestijd nog niet ben opgehaald ga ik bij de andere kinderen op de speelplaats, de eetzaal  of ga ik naar de opvang.
Ik mag tijdens de schooluren het schoolgebouw absoluut niet verlaten zonder toelating. Indien ik het gebouw toch verlaat doe ik dit op eigen verantwoordelijkheid  en bestaat de kans dat de politie wordt verwittigd.
Ik respecteer het speelplaatsreglement.

Ik en het verkeer

Ik neem steeds de veiligste schoolroute.
Ik respecteer de verkeersreglementen.
Ik respecteer de politie en de gemachtigde opzichters.
Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg.
Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is.
Ik gebruik zeker een fluo rugzakhoes en draag zeker een fluo hesje als ik per fiets naar school kom (zowel als fietser maar evenzeer als passagier achteraan op de fiets).
Ik draag steeds een fluo hesje (als voetganger, als fietser en evenzeer als passagier achteraan op de fiets).
Als het enigszins kan draag ik voor m’n eigen veiligheid zelfs een fietshelm !

Ik en het schoolreglement

* Wat als ik de afspraken niet naleef ?

Ik krijg een mondelinge opmerking.
Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen.
Ik krijg  een extra taak en mijn ouders ondertekenen.
Ik word naar de directeur gestuurd.

Mijn leerkracht en/of de directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag.
Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag).

Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure starten.

* Wat als de leerkracht zich misschien vergist ?

Ik vraag beleefd aan de leerkracht of het mogelijk is dat hij/zij zich heeft vergist.
Ik bespreek het voorval met de leerkracht, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvolgende speeltijd.
Indien de leerkracht er niet met mij wil over praten, vraag ik de directeur naar mijn zienswijze te luisteren.
De directeur zal na het gesprek met mij en de leerkracht een besluit nemen.