Schoolraad

Volgens het decreet betreffende het medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs wordt hiermee door de Vlaamse Raad een wettelijk kader geschapen voor inspraak, medezeggenschap en betrokkenheid van leerkrachten, ouders en de lokale gemeenschap ter versterking van het maatschappelijk draagvlak van de school.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen, de voorzitter bepaalt de agendapunten van de vergaderingen.
De leden kunnen uiterlijk tien kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.
Alle ouders kunnen zich steeds voor eventuele inlichtingen en/of allerhande zaken die de school aanbelangen in verbinding stellen met de leden van de schoolraad.

De schoolraad bestaat uit drie geledingen :

• Geleding leerkrachten : Mevrouw Joyce Claeys en mevrouw Marjolein Cornelis
• Geleding ouders : Mevrouw Ilse Cami en mevrouw Annick Gillis
• Gecoöpteerde leden : De heer Dirk Ververs en mevrouw Ria Bral
• Voorzitter : Mevrouw Joyce Claeys
• Secretaris : Mevrouw Marjolein Cornelis