Wanneer?

Kinderen kunnen gedurende het ganse schooljaar worden ingeschreven tijdens de gewone schooluren, op de opendeurdag, bij een huisbezoek door één van de leerkrachten of na afspraak.
Tijdens de grote vakantie kan men op school terecht tijdens de eerste week van juli, op de openklasdag eind augustus en tijdens de laatste twee weken van augustus of na afspraak met de directeur.
De inschrijving gebeurt steeds aan de hand van een officieel document, bij voorkeur de ISI +kaart.
Als het kind geen ISI +kaart heeft, volstaat ook één van volgende documenten:
- een uittreksel uit de geboorteakte;
- het trouwboekje van de ouders;
- de identiteitskaart van het kind;
- het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
- de reispas voor vreemdelingen.
De directeur vraagt bij de inschrijving het identificatienummer of rijksregisternummer (vermeld op de ISI +kaart : getal bestaande uit 11 cijfers beginnend met het geboortejaar). Als de ouders dit niet kunnen of wensen te geven, vraagt de directie het identificatienummer aan het departement onderwijs.
Bij de inschrijving ontvangen de ouders een afsprakenboekje en een schoolreglement.
Verder is het bij lagereschoolkinderen aangewezen het laatste schoolrapport mee te brengen.
Ook zal bij elke nieuwe inschrijving (uitgezonderd bij peuters) na afspraak een kennismakingsgesprek tussen de betrokken ouder(s) en de zorgcoördinator plaatsvinden.

Instapregeling 2 ½ jarige kleuters :

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop zij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.
Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze na hun inschrijving pas in de school toegelaten op de volgende instapdata :

- de eerste schooldag na de zomervakantie (° t.e.m. 1/03/18)
- de eerste schooldag na de herfstvakantie (° t.e.m. 9/5/18)
- de eerste schooldag na de kerstvakantie (° t.e.m. 4/07/18)
- de eerste schooldag van februari (° t.e.m. 01/08/18)
- de eerste schooldag na de krokusvakantie (° t.e.m. 22/08/18)
- de eerste schooldag na de paasvakantie (° t.e.m. 19/10/18)
- de eerste schooldag na Hemelvaart (° t.e.m. 17/11/18

Kleuters die 2 ½ jaar worden op de instapdatum worden vanaf die dag toegelaten.
Vriendelijk verzoek reeds vóór de instapdag in te schrijven zodat de kleuterleidsters de nodige praktische voorzieningen kunnen treffen.
Laat uw kind, indien enigszins mogelijk, bij het begin halve dagen schoollopen. Na een tijdje, als u denkt dat het er aan toe is, probeert u eens met een volle dag. Samen met de leerkracht zal u vlug merken of uw kind er al dan niet rijp voor is.