6.2 Afwezigheden :

Zie ook schoolreglement hoofdstuk 7 blz. 10

Elke afwezigheid wordt gemeld aan de directeur of aan de leerkracht.

In het basisonderwijs kent men vier categorieën van gewettigde afwezigheden :

1. Afwezigheden wegens ziekte :

Voor afwezigheden van leerplichtige kinderen t.e.m. drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. De school beschikt over een voorgedrukt formulier dat uw leerplichtig kind de eerste dag dat het opnieuw aanwezig is en geen doktersattest kan voorleggen, meekrijgt naar huis. Vriendelijk verzoek dit formulier zo spoedig mogelijk ingevuld en ondertekend aan de leerkracht terug te bezorgen. Na de vierde afwezigheid is echter steeds een medisch attest vereist.
Afwezigheden van leerplichtige kinderen van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen moeten steeds door middel van een medisch attest gewettigd worden.
De school dient onmiddellijk verwittigd te worden in geval van besmettelijke ziekten zoals kroep, geelzucht, buiktyfus, hersenvliesontsteking, kinderverlamming, roodvonk en besmettelijke longtuberculose … (zie ook 20.3.3).
Jammer genoeg moeten wij echter regelmatig vaststellen dat enerzijds kinderen te vlug thuis worden gehouden en anderzijds dat zieke kinderen toch naar school worden gestuurd, met het risico dat anderen besmet kunnen worden …

 

2. Afwezigheden van rechtswege gewettigd :

Voor ondervermelde afwezigheden volstaat een geschreven verantwoording, ondertekend door de ouders :
- begrafenis of huwelijk van iemand onder hetzelfde dak of van bloed- of
aanverwant
- oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
- bijwonen van familieraad
- maatregelen bijzondere jeugdzorg en jeugdbescherming
- onbereikbaarheid van de school door overmacht
- feestdagen verbonden aan de door de grondwet erkende levensbeschouwing

3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur :

- rouwperiode bij overlijden van iemand onder hetzelfde dak (bloed- of aanverwant t.e.m. de 2de graad)
- actieve deelname bij een selectie voor culturele/sportieve manifestaties (maximum 10 halve schooldagen)
- uitzonderlijk : persoonlijke redenen (maximum 4 halve schooldagen + voorafgaand akkoord)
- topsport (maximum 6 lestijden per week)

4. Afwezigheden trekkende bevolking :

- de school zorgt voor onderwijs op afstand
- de school en de ouders engageren zich om regelmatig te communiceren

Opgelet :
Schooluitstappen worden als normale activiteiten beschouwd, er wordt dan ook verwacht dat alle kinderen hieraan deelnemen.
Wie in het lager onderwijs zijn afwezigheid niet verantwoordt, is onwettig afwezig.
Een ongewettigde afwezigheid brengt de regelmatigheid van de leerling in het gedrang. Bij niet-regularisatie worden het CLB en de onderwijsinspectie verwittigd.
In een aantal gevallen (b.v. bij vroegtijdig vertrekken op vakantie) mag niet verwacht worden dat de betrokken klasleerkracht allerhande extra diensten verleent (b.v. meegeven van taakwerk, extra bijwerkoefeningen voorzien en verbeteren/bespreken achteraf).

Mogelijks gevolg van veelvuldige onwettige afwezigheden is het niet (meer) uitbetalen van een schooltoelage.